Disclaimer voor Boumanbv.nl

Bouman Hotelbenodigdheden BV (Kamer van Koophandel: 33267379), hierna te noemen Bouman BV, verleent u hierbij toegang tot Boumanbv.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Bouman BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Bouman BV spant zich in om de inhoud van Boumanbv.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op Boumanbv.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bouman BV.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op Boumanbv.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Bouman BV. Voor op Boumanbv.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bouman BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bouman BV en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bouman BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.