ALGEMENE VOORWAARDEN VAN “BOUMAN HOTELBENODIGDHEDEN B.V.”

Gevestigd te 1112 AJ Diemen, Sniep 51. Gedeponeerd bij de Griffie der Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 145/1995.

 1. Artikel 1:Geldigheid van deze Voorwaarden.

  1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop en verkoop/verhuur/service en/of (bruik)leendoor “Bouman Hotelbenodigdheden B.V.”, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Bouman, aangegaan.
  2. De opdracht of order van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Algemene Voorwaarden van Bouman.
  3. Bijzondere, van de Algemene Voorwaarden van Bouman afwijkende, bepalingen zijn slechts bindend indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen.
  4. Indien en voorzover een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in strijd mochten komen met van overheidswege dwingend rechtelijk vastgestelde wettelijke bepalingen, dan worden laatstgenoemde bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de desbetreffende bepalingen, onverminderd de geldigheid van de overige bepalingen der Algemene Voorwaarden.

 

 1. Artikel 2:Definities.

  Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de order heeft gegeven en /of in wiens opdracht is gehandeld.

 

 1. Artikel 3:Aanbiedingen en overeenkomsten.

  1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Bouman zijn vrijblijvend , tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.
  2. Uitsluitend na schriftelijke bevestiging door of op bevoegde wijze namens Bouman van de door opdrachtgever geplaatste order, dan wel nadat Bouman tot levering c.q. tot uitvoering overeenkomstig de order is overgegaan, is een overeenkomst tot stand gekomen.
  3. Fouten, of onduidelijkheden in aanbiedingen of orderbevestigingen, kunnen niet tot een van de werkelijke bedoelingen afwijkende binding van Bouman leiden en doen haar evenmin aansprakelijk zijn voor eventuele schade door bovenstaande factoren veroorzaakt.
  4. Bouman is niet aansprakelijk voor afwijkingen in tekeningen, afbeeldingen, foto’s, afmetingen en dergelijke, die voorkomen in offertes, aanbiedingen, circulaires en dergelijke.
  5. Indien getransigeerd wordt met twee of meer opdrachtgevers, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.
  6. Wijzigingen van gegeven opdrachten binden Bouman eerst na schriftelijke acceptatie door of namens Bouman.

 

 1. Artikel 4:Prijzen.

  1. Tenzij anders vermeld gelden prijzen overeenkomstig de door Bouman gedane aanbieding, dan wel het door Bouman aangegeven tarief.
  2. Prijsverhogingen voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht worden aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
  3. Bouman behoudt zich het recht voor de prijzen in redelijkheid te verhogen na het verstrijken van drie maanden na het aangaan der overeenkomst in verband met het gestegen kostenpeil. Dit laat evenwel onverlet de bevoegdheid van Bouman tot doorberekening van prijsverhogingen waartoe zij krachtens wetsbepaling gerechtigd is.
  4. Terzake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door Bouman een gespecificeerde nota verstrekt.
  5. Alle prijzen zijn exclusief verpakking, omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  6. Voor transacties onder een bedrag van € 100,00 (exclusief BTW) worden de vervoerskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Voor transactie boven het bedrag van € 100,00 (exclusief BTW) worden geen vervoerskosten in rekening gebracht.

 

 1. Artikel 5:Annuleringen.

  Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Bouman alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, alles onverminderd het recht van Bouman op volledige vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende schade.

 

 1. Artikel 6:Levering en leveringstermijnen.

  1. Opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij benadering en zijn nimmer op te vatten als fatale termijnen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Bouman zijn de zaken te leveren c.q. de werkzaamheden uit te voeren. Overschrijding van de leveringstermijn wordt zo spoedig mogelijk gemeld aan de opdrachtgever.
  2. Overschrijding van de leveringstermijn die niet aan Bouman overeenkomstig de onderhavige Algemene Voorwaarden kan worden toegerekend, zal nimmer aanspraak geven op schadevergoeding. Onder leveringstermijn wordt in deze Voorwaarden tevens verstaan de termijn van uitvoering der werkzaamheden.
  3. Indien de opdrachtgever het uitgevoerde werk c.q. de bestelde zaken niet boor of op het overeengekomen tijdstip van levering in ontvangst neemt, wordt het uitgevoerde werk c.q. worden de zaken voor zijn rekening en risico te zijner beschikking gehouden. In dergelijke gevallen kan Bouman opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening brengen, zulks ter beoordeling van Bouman.
  4. Bouman behoudt zich het recht voor zaken onder rembours te leveren.
  5. Bouman is gerechtigd in gedeelten af te leveren.
  6. Levering geschiedt “af magazijn”, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is afgesproken in die gevallen waarbij Bouman het vervoer zelf verzorgt.

 

 1. Artikel 7:Reclame.

  1. De opdrachtgever is verplicht terstond na de levering c.q. de oplevering de zaken c.q. het werk grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Bouman schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever bij zichtbare gebreken dienen door de opdrachtgever binnen bekwame tijd, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk te worden ingediend bij Bouman op straffe van verval van het recht op reclame.
  2. Opdrachtgever is gehouden de klacht nauwkeurig te specificeren.
  3. Bouman dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
  4. De opdrachtgever verleent al zijn medewerking aan Bouman tot afwikkeling van het beroep op dit artikel.
  5. Klachten met betrekking tot een deel der afgeleverde zaken c.q. een deel der opgeleverde werkzaamheden kunne geen reden zijn tot afkeuring der gehele levering c.q. oplevering.

 

 1. Artikel 8:Betaling.

  1. De vorderingen van Bouman dienen te worden beschouwd als brengschulden van de opdrachtgever.
  2. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling geschieden binnen veertien dagen netto na factuurdatum, zonder aftrek of verrekening ten kantore van Bouman, of op een door Bouman aan te wijzen bank- of postgirorekening.
  3. Onverminderd het recht van retentie, zal het Bouman vrij staan een vooruitbetaling te vorderen alvorens tot uitvoering van de opdracht over te gaan. De opdrachtgever is gerechtigd zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie of een andere zekerheid, zulks ter beoordeling van Bouman.
  4. Indien de opdrachtgever de vordering van Bouman niet binnen veertien dagen na factuurdatum betaalt, althans niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft Bouman zonder enige ingebrekestelling het recht de opdrachtgever over verschuldigde 2% rente per maand (of een gedeelte daarvan) in rekening te brengen.
  5. Bouman is voorts gerechtigd om, buiten de hoofdsom en rente, van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, door de niet betaling of niet tijdige betaling veroorzaakt, te vorderen.
  6. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,00. Uit het enkele feit dat Bouman zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van alle buitengerechtelijke kosten.
  7. Betalingen van, aan Bouman toekomende vorderingen, strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
  8. Indien de opdrachtgever tegen enige factuur en/of overzichtsnota niet binnen een week na dagtekening van het betreffende stuk schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij Bouman, wordt opdrachtgever geacht met het betreffende stuk akkoord te gaan.

 

 1. Artikel 9:Eigendomsvoorbehoud.

  De geleverde zaken blijven eigendom van Bouman, totdat de opdrachtgever de vorderingen van Bouman, terzake van de krachtens overeenkomst geleverde zaken of te leveren zaken, alsmede terzake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten met inbegrip van rente en kosten, die de opdrachtgever aan Bouman verschuldigd is, volledig heeft betaald.

 

 1. Artikel 10:Retentierecht.

  Onverminderd het wettelijk retentierecht is Bouman gerechtigd enige zaak van de opdrachtgever, die haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden zulks tot de volledige voldoening van al hetgeen Bouman uit welk hoofde dan ook van opdrachtgever heeft te vorderen, tenzij de opdrachtgever terzake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft Bouman ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

 

 1. Artikel 11:Aansprakelijkheid.

  1. Bouman is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
   1. a.Overmacht, zoals verder in deze Voorwaarden is omschreven;
   2. b.Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;
   3. c.Onoordeelkundige behandeling van het door Bouman opgeleverde werk c.q. de geleverde zaken;
   4. d.Het verstekken van onvolledige c.q. onjuiste gegevens.
  2. Bouman is slechts aansprakelijk voor schade voorzover ontstaan door grove schuld van Bouman of van hen, die door Bouman te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden.
  3. Bouman zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden.
  4. De aansprakelijkheid van Bouman is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der geleverde zaken c.q. de opgeleverde werkzaamheden.
  5. Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.

 

 1. Artikel 12:Opschorting en ontbinding.

  Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting,welke voor hem uit deze of uit enige ander met Bouman gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Bouman het recht zonder enige ingebrekestelling en zonderrechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden te hare keuze zonder dat Bouman totenige schadevergoeding of garantie gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke Bouman ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

 

 1. Artikel 13:Afwijkende voorwaarden.

  1. Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, kunnen deze niet worden erkend, tenzij zij door Bouman uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.
  2. Bij het samenvallen van door de opdrachtgever gebezigde Uniforme Voorwaarden en de onderhavige Algemene Voorwaarden, zullen de Voorwaarden van Bouman prevaleren.

 

 1. Artikel 14:Afspraken.

  Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Bouman binden de laatste niet, voorzover zij door haar niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

 1. Artikel 15:Overmacht.

  Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval mede verstaan: stakingen, blokkade, molest, bedrijfsstoornis, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Bouman, brand, natuurrampen, export- en importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregelen en wanprestatie van de toeleverancier van Bouman of andere wijzen van niet voldoen door deze toeleveranciers aan hun verplichtingen en voorts alle andere van buiten komende oorzaken die naar geschreven of ongeschreven recht, gewoonte of verkeersopvattingen in redelijkheid niet aan Bouman kunnen worden toegerekend.

 

 1. Artikel 16:Geschillen.

  Alle geschillen tussen partijen, ook die over de interpretatie of de toepassing van deze Algemene Voorwaarden, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd ter beslechting aan de Rechtbank te Amsterdam.

 

 1. Artikel 17:Toepasselijk recht.

  Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht en het Nederlands Internationaal Privaatrecht van toepassing.